Arbeidet med HMS er et vesentlig bidrag til at vi har svært lavt sykefravær, nesten ingen skadetilfeller og høy medarbeidertilfredshet.

I våre virksomheter jobbes det kontinuerlig med å tilrettelegge arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider, både når det gjelder det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Det gjennomføres risikovurderinger for å avdekke eventuelle tiltaksbehov for å unngå uønskede hendelser. Skulle det likevel inntreffe noe uønsket er det utarbeidet grundige kriseberedskapsplaner for ivaretakelse av i første rekke den enkelte medarbeider samt av våre verdier for å sikre videre drift.   

Ytre miljø

Vi har alle et ansvar for å ta vare på vårt ytre miljø. Bertel O. Steen har forpliktet seg til å begrense belastningen på naturressurser og vårt ytre miljø gjennom å gjøre tiltak i egen virksomhet. Våre egeneide bilforhandlere og -verksteder er offentlig miljøsertifiserte, noe som blant annet innebærer at det gjennomføres avfalls- og utslippsreduserende tiltak samt at energibruk til lys, varme og ventilasjon begrenses.     

Produsentene av de bilmerkene vi importerer investerer enormt i tiltak for ivaretakelse av miljøet. Det legges ned store ressurser i mest mulig miljøvennlig produksjon, og det utvikles bilmodeller som tar i bruk ny teknologi for å gi oss både utslippsfrie og lavutslipps transportmidler.