Samfunnsansvar

Bertel O. Steen-konsernet er opptatt av å drive sin virksomhet etter samfunnsansvarlige og etiske prinsipper.

Våre kjerneverdier – vi bryr oss, vi utfordrer og vi presterer – skal reflekteres i all vår drift. Et grunnleggende prinsipp er at alt skal tåle dagens lys. 

Vi krever at alle våre medarbeidere opptrer i overensstemmelse med lover og regler, og våre etiske retningslinjer. Det er strenge krav til integritet.  

Vi forventer også at våre leverandører og øvrige forretningsforbindelser respekterer, opptrer og driver etter de samme prinsipper.

 

 • Varsling

  Etterlevelse av regler og standarder har høyeste prioritet i Bertel O. Steen. Konsernet har derfor opprettet varslingskanaler som kan benyttes ved mistanke om eller avdekking av uregelmessigheter.

  Bertel O. Steen har strenge krav til at våre medarbeidere, våre leverandører og øvrige eksterne forbindelser opptrer og driver etter fastsatte lover og regler. Det er kun når regler og standarder følges at vi kan forhindre negative følger for vårt selskap, våre medarbeidere og våre forbindelser.  

  Det er derfor viktig at brudd på regelverk blir avdekket så raskt som mulig. Dersom man får mistanke om eller avdekker uregelmessigheter har konsernet utarbeidet varslingsrutiner. 

  For våre medarbeidere er varslingsrutinene tilgjengelig på konsernets intranett. 
  Eksterne forbindelser kan varsle om uregelmessigheter gjennom følgende kanaler:

  Varsling direkte til konsernet:

  Hvis man vil varsle direkte til konsernet, kan det gjøres til følgende adresse:
  •    varsel@bos.no

  Varsling til en ekstern kanal:

  En ekstern varslingskanal er også tilgjengelig:
  •    Charles Jensen, partner i HR-huset, mail: varsel@hrhuset.no / tlf. + 47 474 63 940. 
  Postadresse: Charles Jensen, c/o HR-huset AS, Sandakerveien 114 b, Postboks 4542 Nydalen, N-0404 OSLO

  Charles Jensen er jurist, og kan om ønskelig sikre konfidensialitet om den som varsler, men vil ta saken videre med Bertel O. Steen-konsernet.

 • Compliance og samfunnsansvar

  Bertel O. Steen har definerte retningslinjer for egen forretningsdrift, i tillegg til krav og forventninger til forbindelser og interessenter.

  I Bertel O. Steen er vi opptatt av å være sannferdige, det vil si å være ærlig, tydelig og oppriktig i det vi gjør. Alt vi sier og gjør skal tåle dagens lys, og er utgangspunktet for å skape gode og varige relasjoner blant medarbeidere, kunder og våre forretningsforbindelser. 

  Bertel O. Steen har utviklet et sett av overordnede policyer og retningslinjer, deriblant policy for Compliance og etiske retningslinjer. 

  Vår policy for Compliance innebærer at Bertel O. Steen har nulltoleranse overfor brudd på lover og retningslinjer, herunder korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Alle Bertel O. Steens interessenter har klare forventninger til Bertel O. Steens forretningsdrift. Vi forventer også at våre samarbeidspartnere respekterer, opptrer og driver etter de samme prinsipper.

  Se vår policy for Compliance og samfunnsansvar HER

  Bertel O. Steens etiske retningslinjer, kan du lese mer om HER.

 • Helse, miljø og sikkerhet

  Bertel O. Steen er og skal være en attraktiv arbeidsplass, med sterkt fokus på arbeidsmiljøet for den enkelte medarbeider.

  Arbeidet med HMS er et vesentlig bidrag til at vi har svært lavt sykefravær, nesten ingen skadetilfeller og høy medarbeidertilfredshet.

  I våre virksomheter jobbes det kontinuerlig med å tilrettelegge arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider, både når det gjelder det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. 

  Det gjennomføres risikovurderinger for å avdekke eventuelle tiltaksbehov for å unngå uønskede hendelser. Skulle det likevel inntreffe noe uønsket er det utarbeidet grundige kriseberedskapsplaner for ivaretakelse av i første rekke den enkelte medarbeider samt av våre verdier for å sikre videre drift.   

  Ytre miljø

  Vi har alle et ansvar for å ta vare på vårt ytre miljø. Bertel O. Steen har forpliktet seg til å begrense belastningen på naturressurser og vårt ytre miljø gjennom å gjøre tiltak i egen virksomhet. Våre egeneide bilforhandlere og -verksteder er offentlig miljøsertifiserte, noe som blant annet innebærer at det gjennomføres avfalls- og utslippsreduserende tiltak samt at energibruk til lys, varme og ventilasjon begrenses.     

  Produsentene av de bilmerkene vi importerer investerer enormt i tiltak for ivaretakelse av miljøet. Det legges ned store ressurser i mest mulig miljøvennlig produksjon, og det utvikles bilmodeller som tar i bruk ny teknologi for å gi oss både utslippsfrie og lavutslipps transportmidler.  

  Autoretur

  Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall. 

  Bertel O. Steen-konsernet er medlem i Autoretur for innsamling og gjenvinning av alle kasserte kjøretøyer.

  Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer.

  I Norge lever en bil i gjennomsnitt ca. 18 år før tiden er inne for vraking. Bilprodusenter og bilimportører er underlagt produsentansvaret, det vil si man har ansvar for at bilen den dagen den skal kasseres, skal tas hånd om på en miljømessig riktig måte. Produsentansvaret legger føringer som beskriver at det kasserte kjøretøyet skal gjenvinnes til minimum 95% av bilens vekt. 

  Produsentansvaret bestemmer også at siste eier skal kunne levere bilen til en godkjent biloppsamler kostnadsfritt i et godkjent landsomfattende mottaksnettverk. 

  Autoretur er bilimportørenes eget selskap som ivaretar myndighetenes krav.

  Les mer på www.autoretur.no. Her kan også Autoreturs Miljørapport og Miljøregnskap lastes ned.

  Autoretur

 • UN Global Compact - FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet

  Bertel O. Steen er opptatt av å opptre sannferdig og etisk forsvarlig i alle forretningsmessige sammenhenger. Gjennom vår tilslutning til FNs Global Compact, forplikter vi oss til å drive virksomheten i tråd med de ti prinsippene for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon som befestes der.

  FN har etablert en institusjon og et regelverk for ansvarlig næringsvirksomhet, kalt UN Global Compact. Dette baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

  Bertel O. Steen har i likhet med over 9000 bedrifter fra over 160 land sluttet seg til Global Compact. Det innebærer at vi forplikter oss til å drive vår virksomhet i tråd med de 10 prinsippene. Gjennom dette bidrar vi til at næringslivet utvikler seg samfunnsansvarlig og bærekraftig.

  UN Global Compact og de ti prinsippene:

  MENNESKERETTIGHETER

  Prinsipp nr. 1
  Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og 

  Prinsipp nr. 2
  påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

  STANDARDER FOR ARBEIDSLIVET

  Prinsipp nr. 3
  Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

  Prinsipp nr. 4
  sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

  Prinsipp nr. 5
  sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og 

  Prinsipp nr. 6
  sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

  MILJØ

  Prinsipp nr. 7
  Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

  Prinsipp nr. 8
  ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og 

  Prinsipp nr. 9
  oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

  BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON

  Prinsipp nr. 10
  Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

  Les mer om UN Global Compact: 

  Regjeringen 

  UN Global Compact

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00